การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

1. นักเรียนศึกษาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากวิดีโอต่อไปนี้

2. นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่นี่ (คลิก)

3. นักเรียนทำกิจกรรม ACT3 และส่งงานเข้าระบบใน Google Classroom