การรวบรวมข้อมูล

1. ให้นักเรียนศึกษาวิดีโอเรื่อง กระบวนการทางวิทยาการข้อมูล (การตั้งคำถามและรวมรวมข้อมูล) ต่อไปนี้

2. นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน ได้ที่นี่ (คลิก)

3. นักเรียนทำกิจกรรม ACT2 และส่งงานใน Google Classroom