การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่ม (K-NN)

  1. นักเรียนศึกษาวิดีโอเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแบ่งกลุ่ม (จัดประเภท) ด้วยเทคนิค (K-NN) ต่อไปนี้
  2. ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่นี่ (คลิก)
  3. ทำกิจกรรม ACT5 ใน Google Classroom และส่งงานใน Google Classroom (ดาวน์โหลดใบงาน)